1. Hjem
  2. Tur og friluft
  3. Opplev Dalane

Webp.net-resizeimage (35).jpg

OPPLEV DALANE

- i historiske tråkk fra hav til høyfjell

Fra gammelt av har det vært et godt utviklet samferdselsnett i Dalane. Det meste av dette var enkle tråkk, men også forseggjorte slep og veger. I vår moderne tidsalder har mange av disse mistet sin funksjon og blitt liggende ubrukt. Med utgangspunkt i det gamle samferdselsnettet er det i dag ryddet og merket 140 km sammenhengende turløyper fordelt på to hovedtraseer. Løypenettet går under navnet Opplev Dalane.

Opplev kulturlandskapet i Dalane 

Dalane huser et stort mangfold av veier og veistubber som er etterlatt fra tidligere generasjoner. Stier som er slitt ned i marken, skapt av årtiders tråkk av folk og fe, og veier som er bygd mil etter mil gjennom hei og ur. Stein som er lagt på sin "rette" plass av strevsomme never – i et landskap hvor dype daler, elver, vann og steinur har satt klare grenser for hvor veien kunne gå. Hundrevis av små klopp over bekkedrag, steinmurer, steinsatte gangbaner, slitte gangsteiner over myr og elv, ligger i dag som tause vitner fra en lang tidsepoke som er forbi.

 Våre gamle ferdselsveier

Alle de gamle vegene har sine unike historier, enten de har vært i bruk som drifteveger for husdyr, ferdselsveger mellom gårdene, ride- eller kløvveger, kjøreveger, slep eller hovedveger for å bringe post og handelsvarer. Langs disse ferdselsårene ligger også mange spennende landskap som rommer et stort mangfold av kulturminner. Ofte går de innom gamle gardsanlegg, kvernhus, slåttemarker, torvmyrer og andre severdigheter.

Opplev Dalane er et turstinett hvor en har tatt utgangspunkt i de gamle ferdselsveiene. Motivasjonene bak dette arbeidet har vært flersidig. Foruten å etablere nye friluftslivmuligheter, har det også vært et sterkt ønske å sikre deler av denne viktige kulturhistorien fra gjengroing og glemsel. Bygdeutvikling har også hatt et stort fokus, særlig med vekt på private overnattingstilbud, innlandsfiske og gårdsutsalg. 

 

Om løypene

Stinettet kjennetegnes ved tjærebehandlede lerketavler, sirkelrunde malingspunkt, varder og særegne merkepåler. For å kvalitetssikre den fremtidige løypeutviklingen er det utarbeidet en egen merkeinstruks. Fra Egersund sentrum er løypen sammenhengende frem til Ørsdalen i Bjerkreim. Det betyr at en kan begynne turen ved kysten og følge gamle og nyere stier og veier frem til Turistforeningens høyfjellsløyper. I Sokndal starter løypen ved Nesvåg og ender opp på Moi i Lund. 

Hovedtrasé 1: Vassbø - Vannbassengan

Hovedtrasé 2: Moi - Nesvåg

 

Planlegger du en lengre overnattingstur, må du enten ha med deg telt eller benytte deg av private overnattingstilbud langs løypenettet.

Opplev Dalane er utviklet gjennom et eget prosjekt i regi av Dalane friluftsråd. 

Mer informasjon om løypenettet, gamle ferdselsveger og de enkelte etappene finner du i Stavanger Turistforenings turhåndbok Opplev Dalane (1999), turkart Dalane (Statens kartverk, 2003) og på våre hjemmesider.

Ta gjerne kontakt med Dalane friluftsråd om du ønsker mer informasjon.