1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vedtekter

Vedtekter for Dalane Friluftsråd

§ 1 Medlemmer

Dalane friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av kommunene Bjerkreim,

Eigersund, Lund og Sokndal. Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av alle

medlemskommunene.

Dalane friluftsråd er et eget rettssubjekt og er organisert etter kommunelovens § 27.

 

§ 2 Formål

Dalane friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, fylkeskommunale og statlige organ

arbeide for å:

a. ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av

medlemskommunene,

b. skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv,

c. gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet,

d. belyse regionale friluftslivsinteresser i høringssaker,

e. sikre at natur- og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetsskapende

opplevelseskilder i friluftssammenheng,

f. koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunen.

 

§ 3 Styret og styrets sammensetning

Medlemmer til styret i Dalane friluftsråd velges av kommunestyrene i medlemskommunene. Styret består

av 5 medlemmer som har følgende fordeling mellom medlemskommunene:

Bjerkreim: 1 medlem m/1 varamedlem

Eigersund: 2 medlemmer m/2 varamedlemmer

Lund: 1 medlem m/1 varamedlem

Sokndal: 1 medlem m/1 varamedlem

Styret velges for den kommunale valgperioden. Friluftsrådet velger ved avstemming leder og nestleder

for samme periode.

 

§ 4 Innkalling til styremøter

1. Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, eller når minst 2 av styrets

medlemmer krever det.

2. Om ikke styret bestemmer noe annet har daglig leder møteplikt og talerett.

3. Daglig leder innkaller til styremøter. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde en

saksliste med nødvendige vedlegg.

4. Ved forfall skal varamedlem stille med samme rettigheter som medlem.

5. Styrets faste medlemmer tilsendes saksliste med nødvendige vedlegg. Varamedlemmer, ordførere,

rådmenn og friluftslivsansvarlige i medlemskommunene tilsendes saksliste. Ordfører og rådmann har

rett til å møte med talerett, men uten stemmerett. Ordfører kan la seg representere av annet

formannskapsmedlem og rådmann kan la seg representere av en annen tjenestemann.

 

§ 5 Saksbehandling i styret

1. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

2. Styret ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede velges

en møteleder blant styrets medlemmer.

3. Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

4. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Daglig leder fører protokoll under møtet.

Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført

i protokollen.

5. Utskrift av protokoll sendes styrets faste medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og

friluftslivsansvarlig i medlemskommunen, samt distriktspresse og Friluftsrådenes Landsforbund.

6. Vedtak i friluftsrådet må godkjennes av kommunene dersom dette følger av lov eller kreves av minst

2 medlemmer. Krav om å få brakt en sak inn for kommunene må settes frem skriftlig før møtets slutt.

7. Om inhabilitet for friluftsrådets administrasjon og medlemmer av friluftsrådets styre gjelder

kommuneloven § 40 nr. 3.

 

§ 6 Styrets oppgaver og myndighet

Forvaltning av friluftsrådet hører inn under styret, som har det fulle ansvar for en tilfredsstillende

organisasjon av friluftsrådets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med

friluftsrådets vedtekter. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret har

ansvar for friluftsrådets økonomistyring.

 

§ 7 Daglig ledelse

Styret for Dalane Friluftsråd skal enten ansette daglig leder eller inngå og ajourholde avtaler som ivaretar

friluftsrådets daglige administrasjon og drift.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av friluftsrådet og skal følge de retningslinjer og pålegg som

styret har gitt. All delegasjon av ansvar og oppgaver skal foreligge skriftlig og snarest mulig som et

enhetlig og signert dokument.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av prinsipiell karakter eller som på annen måte er av stor

betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når denne myndighet er gitt av styret i den enkelte

sak, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for friluftsrådets virksomhet.

Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.

 

§ 8 Samarbeidsutvalg

Friluftsrådet kan knytte til seg et samarbeidsutvalg bestående av den friluftslivsansvarlige i

medlemskommunene.

 

§ 9 Kontingent

Medlemskommunene betaler en kontingent på kr 10,- per innbygger per år beregnet etter folketallet ved

siste årsskifte. Kontingenten er knyttet til konsumprisindeksen for oktober 2005.

Medlemskontingenten justeres etter konsumprisindeksen det forutgående år og overføres til Dalane

Friluftsråd per 1. februar i budsjettåret.

 

§ 10 Årsbudsjett og årsregnskap

Årsbudsjett skal fremstilles i tilknytning til årsbudsjett for vertskommunen.

Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk, oversiktlig og fullstendig bilde av virksomheten og

det forventede resultat av driften. Budsjettet er ikke endelig før friluftsrådet har mottatt skriftlig vedtak om

alle tilskudd.

Årsbudsjettet skal angi overføringer til eierkommunene og virksomhetens egne inntekter. Alle inntekter

skal være endelig disponert, dvs. at avsetninger ikke føres opp i budsjettet.

Årsbudsjettet fastsettes før årsskiftet og eventuelt så tidlig at eierkommunene kan vedta budsjett på

ordinært kommunestyremøte før årsskiftet.

Årsbudsjettet skal vedtas av styret selv etter forslag fra friluftsrådets administrasjon.

Årsregnskap skal fremstilles i tilknytning til årsregnskap for vertskommunen.

Styret skal sørge for at regnskapet blir sammenlignbart med vedtatt budsjett.

Friluftsrådets administrasjon skal legge frem løpende regnskap for styret minst en gang i kvartalet.

Styret kan når som helst kreve at regnskap legges frem for gjennomgang.

Årsregnskapet skal vedtas av styret.

 

§ 11 Budsjettavvik

Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til

budsjettet, skal friluftsrådets administrasjon straks gi melding til styret.

Styrets leder skal sørge for at det avholdes møte i styret til behandling av saken. På møtet skal

administrasjonen redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.

 

§ 12 Revisjon

Friluftsrådets regnskap skal revideres av kommunerevisjonen.

 

§ 13 Folkevalgtes arbeidsvilkår

Styret skal fastsette og revidere arbeidsvilkår for styremedlemmer i Dalane friluftsråd etter

kommunelovens §§ 41 og 42.

 

§ 14 Støtte- og tilskuddsordninger

I tillegg til kontingent, kan friluftsrådets søke om administrasjonsstøtte og andre tilskudd fra

berettigede tilskuddsordninger.

 

§ 15 Tildeling av tilskudd til friluftslivsformål

Dersom styret finner det hensiktsmessig og har et udisponert økonomisk overskudd, kan det etter

søknad gis tilskudd til regionale friluftslivstiltak i medlemskommunene.

Styret kan gi tilskudd til regionale friluftslivstiltak som støttes av § 2 bokstav a, b og e.

 

§ 16 Sikring av areal til friluftslivsformål

Før avtale om grunnerverv blir inngått skal vedkommende vertskommune gis anledning til å uttale seg

om saken.

Arealer eller eiendommer som erverves ved kjøp med hel eller delvis finansiering fra Dalane Friluftsråd

kan i gitte situasjoner skjøtes til den kommune hvor arealet ligger. Kommunen må i så tilfelle tinglyse

erklæring om at området skal nyttes som ett allment tilgjengelig friluftslivsområde.

 

§ 17 Låneopptak

Styret kan oppta lån til enkeltprosjekter innenfor rammer og vilkår som på forhånd er godkjent av

medlemskommunene,

 

§ 18 Vedtektsendring

Vedtektsendringer skal godkjennes av alle medlemskommunene.

 

§ 19 Utmelding

Etter gyldig kommunestyrevedtak kan den enkelte medlemskommune melde seg ut av Dalane Friluftsråd

med ett (1) års skriftlig varsel. Utmeldingen er gyldig fra førstkommende årsskifte. Eventuell

utløsningssum fastsettes i samsvar med kommunelovens § 27 punkt 3.

 

§ 20 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Dalane friluftsråd må vedtas av kommunestyret i minst 2/3 av friluftsrådets

medlemskommuner.

Ved oppløsning skal friluftsrådets eiendeler selges og sammen med andre kontante midler gå til å dekke gjeld. Overskytende midler deles mellom medlemskommune i forhold til kontingent (jf § 9). Midlene øremerkes og skal i sin helhet tilfalle friluftslivsarbeid i den enkelte kommunen.

Friluftslivsanlegg som eies eller drives av friluftsrådet kan ikke selges, men skal skjøtes til den kommune hvor anlegget ligger. Kommunen forplikter seg til å overta ansvaret for at anlegget holdes åpent for allmennheten og at det drives på en formålstjenlig måte. Interkommunale anlegg skal drives i samarbeid mellom kommunene hvor anlegget er lokalisert.

 

§ 21 Tvist

Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres ved voldgift etter bestemmelsene i tvistemålslovens kap 32

 

§ 22 Ikrafttreden

Vedtektene trår i kraft så snart de er godkjent av samtlige medlemskommuner.